Lettele

Dorpsvisie Lettele in concept klaar

Een visie op de toekomst van Lettele en input van de gemeente voor een gezamenlijke dorpsagenda. Dat wil de gemeente Deventer bereiken door een nieuwe manier van samenwerken met de inwoners van Lettele. Het college heeft dit verwoord in een concept Dorpsvisie Lettele.

Wethouder Plattelandsbeleid Marco Swart: “Samen met bewoners en instellingen willen we het platteland, de dorpen en de kernen leefbaar houden. De gemeente is terughoudend, zolang mensen zelf in hun eigen omgeving zaken kunnen op- en aanpakken. Voor inwoners betekent dit dat zij ruimte krijgen voor een eigen invulling van hun rol in het dorp. Hierover gaat de gemeente in gesprek met Plaatselijk Belang.”

Burgemeester en wethouders hebben de concept Dorpsvisie vastgesteld. De visie wordt voorgelegd aan de gesprekspartners. Na het verwerken van de reacties neemt de raad een besluit.

De gemeente stelt voor met alle partijen een gezamenlijke Dorpsagenda op te stellen. Iedere partij levert vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid een eigen bijdrage aan de toekomst. Aan de hand van deze gezamenlijke Dorpsagenda worden gezamenlijke doelen vastgesteld en nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan. Om de agenda actueel te houden en uit te voeren, stelt de gemeente voor om structureel te overleggen.

Lettele is een klein dorp in het Sallandse landschap met circa 600 inwoners. De inwoners zijn niet meer afhankelijk van de lokale beschikbaarheid van voorzieningen en werkgelegenheid. Voor deze inwoners leveren het prettige wonen en de grote sociale cohesie een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp. Er zijn diverse voorzieningen aanwezig, waaronder de kerk, een basisschool, enkele winkels, horecavoorzieningen en sportaccommodaties. Het merendeel van de inwoners werkt buiten het dorp.

De bevolking van Lettele verandert. Van krimp lijkt voorlopig geen sprake, maar de samenstelling wijzigt wel. De bevolkingsprognose laat zien dat de leeftijdsgroep van 64 jaar en ouder in aandeel stijgt. De leeftijdsgroep die bestaat uit 0-19 jarigen wordt de komende vijftien jaar kleiner. De groep 20-64 jarigen blijft tot 2020 stabiel, maar laat daarna een daling zien.

Wethouder Swart: “Het gezamenlijke doel van de gemeente en het dorp, is dat je in Lettele prettig kunt wonen, leven en werken in elke fase van je leven. Nu, maar ook in 2025. Kinderen kunnen in Lettele naar school en er veilig opgroeien. Mensen die zorg nodig hebben, krijgen deze in het dorp. Of daarbuiten, maar dan moet de bereikbaarheid van de voorzieningen goed geregeld zijn. Lettele is aangewezen als een Woonservicezone. Dit betekent dat er een diensten- en voorzieningenpakket komt dat is afgestemd op de vraag. Hierdoor kunnen mensen die dat willen zo lang mogelijk in Lettele blijven wonen.”

Uit het woonbehoefteonderzoek blijkt dat er na de nieuwbouw aan de Bathmenseweg weinig behoefte meer is aan extra woningen. Om leegstand te voorkomen, is er aandacht voor het bestaande vastgoed. Hier moet de ruimte worden gezocht voor de toekomstige woonbehoefte in het dorp.

De gemeente Deventer gaat voor alle zes de dorpen een dorpsvisie opstellen. De concept Dorpsvisies voor Loo en Lettele zijn klaar. Hierna volgen de dorpsvisies voor Schalkhaar en Diepenveen en daarna Okkenbroek en Bathmen. De dorpsvisies worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel.

|Doorsturen