Raalte Regio

Opinie: Onbehoorlijk bestuur

Geïnteresseerde lezers zullen het weten: een door b&w van Raalte verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een clubgebouw voor de Tennisvereniging Heino in Heino, heeft een conflict veroorzaakt met de naaste buren.

Op 10 juni heeft de voorzieningenrechter die vergunning geschorst. Uit de uitspraak blijkt dat b&w de regels volledig aan hun laars hebben gelapt, evenals de daarvoor bedoelde artikelen van de Algemene wet bestuursrecht. In gewone taal: gehandeld in strijd met de regels van behoorlijk bestuur.

Het ging meteen al fout in de eerste gesprekken tussen gemeente en tennisvereniging, toen bleek hoezeer het bouwwerk strijdig was met de voorschriften. Maar in plaats van de tennisvereniging te adviseren eerst contact op te nemen met de directe buren om eventuele bezwaren te sonderen, werd gezegd dat de vergunning gewoon zou worden verleend. Alsof het hier de normaalste zaak van de wereld betrof, maar dat was dus niet zo. Alles zat fout. Het bouwwerk kwam grotendeels buiten het bouwvlak en het zou zelfs bijna driemaal hoger worden dan toegestaan.
De rechter veegde genadeloos alle argumenten van b&w om de vergunning te rechtvaardigen, van tafel. Niets hield stand.

Als het de bedoeling was om burgers tegen elkaar op te jutten, dan hebben b&w hun doel bereikt. Zowel de tennisvereniging als de bezwaarmaker krijgen de zwarte piet nu toegespeeld. De tennisvereniging heeft hierbij wel een stevig pak boter op het hoofd omdat men beter had kunnen weten met al die affaires die in Raalte in de loop der tijd zijn veroorzaakt door foute vergunningen en het gebrek aan handhaving. De omwonenden van de Flierefluiter bijvoorbeeld weten er alles van.

Het zou de gemeenteraad sieren de motivering van de voorzieningenrechter als aanleiding te nemen om b&w eens stevig aan de tand te voelen. Als dat niet gebeurt, verandert er niets en gaat het college gewoon op de oude voet door. Op kosten van benadeelde derde partijen.

Hans de Kort
Raalte

|Doorsturen

Hendrik

2018-07-12 09:40:31

Ik had verwacht dat de heer den Daas zelf mondig genoeg zou zijn.

Marjan Potze

2018-07-12 10:44:56

Dag Hans,

De gemeenteraad B&W stevig aan de tand voelen? Nou neu, dat gaat echt niet gebeuren! Het is nu net zo gezellig in het gemeentehuis. Bovendien zijn de nieuwe raadsleden inmiddels ook ingewerkt en geïnstrueerd over de te volgen werkwijze voor de komende vier jaar. Regel 1: Horen-zien-zwijgen.

Hn

2018-07-12 15:11:28

@Hendrik

Het is redelijk bekend dat de Kort een aanhanger van den Daas is? Dus deze rectie heel normaal... de Kort neemt het ten slotte op voor alle Raaltenaren (en Heinoers...)

Erik Groen

2018-07-12 15:39:31

Het zou de gemeenteraad sieren de motivering van de voorzieningenrechter als aanleiding te nemen om b&w eens stevig aan de tand te voelen. 

En dan ?

Het lijkt me dat enkele ambtenaren hun werk niet goed hebben gedaan. Lijkt me stug dat het college zichzelf bezig houdt met deze materie. Hoop het niet zelfs. Zij zijn van de hoofdlijnen op strategisch niveau.

Heb me de afgelopen jaren wel vaker verbaasd over het lage niveau van de ambtenarij in Raalte. Ontslaan kan je ze niet en als je specialisten inhuurt krijgen we weer een ingezonden brief van de heer de Kort dat de kosten van externe inhuur de pan uitrijzen.

Helaas ben ik volgens de heer de Kort te dom om de oplossing te bieden.

Gertie

2018-07-12 17:45:52

Ah, nu begrijp ik waarom Raalte een extra Wet-Houder nodig zegt te hebben.

Erik Groen

2018-07-12 19:44:38

@Gertie

Briljant

hans de kort

2018-07-13 12:26:32

Dag Marjan,

Ik ben het met je eens dat het niet waarschijnlijk is dat de gemeenteraad het college ter verantwoording roept voor falend bestuur, maar je weet het: ik geef de moed niet op. Voor het overige is de vijfde colonne van het gemeentgebestuur en zijn al dan niet anonieme trollen weer stevig aan het werk.

Treurig dat sommigen nog steeds niet weten dat het college verantwoordijk is voor het ambtelijk handelen en dat het wel degelijk mogelijk is om ambtenaren te berispen en, indien nodig, een  treedje lager te plaatsen op een minder verantwoordelijke plek. Maar dat doet het college dus niet. Liever laten b&w burgers de dupe worden van onbehoorlijk bestuur, zoals in dit geval van wanbeleid ten opzichte van een inwoner van Heino. En dat het er dus niet toe doet hoe die inwoner heet en of deze of gene een affiniteit heeft met die gedupeerde. Blijkbaar begrijpen sommige reaguurders dat niet en dat is alleen maar jammer.

Hendrik

2018-07-13 14:01:39

Dus je pleit voor een dictatoriale rechtsstaat waarin alle regels zijn vastgelegd en geen milimeter ruimte is voor discussie?

Lijkt me niet fijn wonen in jouw ideale wereld. 

Erik Groen

2018-07-13 14:17:12

Berispen kan in theorie wel, maar komt voornamelijk voor bij integriteitsschendingen. Bij disfunctioneren is het misschien theoretisch mogelijk, maar in de praktijk praktisch onmogelijk.

Erik Groen

2018-07-13 14:19:49

Wie is nu de Trol ?

a) Ik richting de heer de Kort?
b) De heer de kort richting gemeente?
c) Wij beiden ?

Hn

2018-07-13 15:57:43

@Erik Groen

Daar kun misschien ook een letter in veranderen: wie is drol?

Of is de Kort misschien de mol?

Telkens weer hetzelfde verhaal richting democratisch gekozen raad waar hij op geen enkele wijze enig verantwoordelijkheid durft of wil nemen. 

Zoals mijn volledige naam er niet onder staat, zo staat de Kort zijn naam nooit op de verkiezingslijst. Wat heb je liever: een man die nooit op enige wijze verantwoordelijk wil zijn of een mening waar geen volledige naam onder staat?

Als ik het ergens niet mee eens ben wil ik mij graag inzetten, niet op papier roeptoeteren, maar zelf mede verantwoordelijk willen zijn. 

Dick Mars

2018-07-14 15:01:25

Toch - hoewel ik me voorgenomen heb niet meer te reageren op opinies van Hans de Kort- een korte reactie:

- het gaat me te ver wanneer de Kort het bestuur van de tennisvereniging ervan beticht pakken boter op hun hoofd te hebben,

- voor zover ik weet heeft slechts een van de buren- zeker niet alle - bezwaar gemaakt, en die ene woont nog niet eens het dichtst bij het te realiseren clubhuis

- ik kan me niet voorstellen dat B & W bewust heeft gehandeld in strijd met de voorschriften, het komt veel vaker voor dat een rechter een uitspraak moet doen over de interpretatie van voorschriften.  En dat LIJKT hier ook aan de hand.

Tot slot, voor zover ik weet uit de pers heeft er wel degelijk een inloopbijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden van het sportpark, maar heeft de betreffende burger daar verstek laten gaan.

Nogmaals, ik ben niet volledig op de hoogte van alle ins en outs, ik heb mijn wetenschap voornamelijk uit de krant en SC, maar ik denk dat je in een relatief kleine gemeenschap als Heino beter je buren te vriend kunt hebben dan de rechter ( in functie dan )

Hans de Kort

2018-07-15 13:48:49

Dag Dick,

Als b&w vergunning verlenen voor een gebouw dat voor een groot deel buiten het bouwblok moet worden opgericht en dat driemaal hoger is dan toegestaan, dan blijft er werkelijk geen enkele interpretatieruimte over. En het is goed dat de rechter daarvan, en van de argumentatie, geen spaan heeft heel gelaten.

Als b&w dit allemaal onbewust hebben gedaan dan is dat niet alleen onbehoorlijk, dan is het nog veel erger. Dat betekent immers dat ze geen snars begrijpen van hun eigen regels. En de raad zit er bij en kijkt er naar. Dat is nog het allerergst.

En het argument dat “slechts” één buur bezwaar heeft gemaakt is, met alle respect, een futargument.

Je moet in Raalte sowieso oppassen als je bezwaar aantekent tegen een verwijtbaar handelend gemeentebestuur, want je hebt, voordat je het weet en ik herhaal het nog maar eens, de vijfde colonne van de politiek over je heen, alsook hun meestal anonieme trollen. Dat zie je maar weer eens bij de meeste reacties onder dit opiniestuk. Tegen de onzin die daarbij vaak wordt gespuwd valt evident  niet te argumenteren. Sommige reacties zijn zo achterlijk dat ik kan begrijpen dat de schrijvers daar hun naam niet bij durven zetten. Dat is overigens ook niet te begrijpen bij sommige waar de naam wél bij staat. Maar dat getuigt dan tenminste wel van lef.

Erik Groen

2018-07-15 16:16:30

Geachte heer de Kort,


Natuurlijk worden er fouten gemaakt er is volgens mij geen gemeente in Nederland waar dat niet gebeurt. Misschien in Raalte zelfs nog meer dan in andere gemeenten. We zouden eens moeten kijken wat de diepere oorzaak daarvan is.
Gelukkig is er in Nederland een rechter die aan de rem kan trekken.

U bent terecht boos als u zich door de gemeente onheus bejegend voelt, maar dat is geen argument om hetzelfde te doen naar de mensen die het niet met u eens zijn hier op Salland Centraal.

Als men het niet met u eens is dan:
-Is men een trol
-Is men dom
-Gebruikt men flutargumenten
-Behoort men tot de vijfde colonne

Immers zo te lezen weet niemand het beter dan u.
Dit zou ook wel eens de reden kunnen zijn dat u inmiddels erg veel weerstand oproept bij burgers en gemeente. Ik adviseer eens in de spiegel te kijken en te reflecteren op uw eigen uitspraken.


oh ja
Zodra overigens iemand de term "Met alle respect" bezigt, dan bedoelt men het tegenovergestelde, een heel denigregend zinnetje wat mij betreft.

Hans de Kort

2018-07-16 12:52:05

Geachte heer Groen,

Ik heb bewust niemand in het bijzonder genoemd, maar wie de schoen past, trekke hem gerust aan.

Dick Mars

2018-07-16 13:07:59

Dag Hans,

Kun je (laten) publiceren welke ontheffingsbevoegdheid het college in dit geval dan wel had ?  Is die inderdaad beperkt tot "zoveel buiten het bouwblok "of  "zoveel meter hoger "?

En het feit slechts een van de buren bezwaar heeft aangetekend is inderdaad niet relevant, wanneer het gaat om het recht om bezwaar te maken. Het geeft echter - naar mijn idee- ook aan dat anderen, ook belanghebbenden, de eventuele overlast veel minder relevant vinden. Ook een kwestie van interpretatie.  Blijft echter lastig, het NUT voor de tennisvereniging afwegen tegen de overlast die een ander zou KUNNEN ervaren.

In Nederland heb je niet alleen veel - democratische- rechten, maar  ook de morele plicht om een enekele keer iets "voor lief te nemen ", in het belang van een ander. En dat wordt nog wel eens vergeten, helaas.

Dick Mars

2018-07-16 13:10:09

Oh ja , Hans,

waarom reageer je niet op mijn opmerkingen over de inloopavond en de "boter op het hoofd" bij de tennisclub ?

Hans de Kort

2018-07-16 16:31:33

Dag Dick,

De vrijstellingsmogelijkheden zijn beperkt en de criteria ervan zijn door b&w volkomen misacht.  Hierin is het college volkomen buiten zijn boekje gegaan en we hebben gelukkig een goed functionerend rechtssysteem dat daarover oordeelt. En dat oordeel was in deze kwestie vernietigend.

En wat die inloopavond betreft? Die was blijkbaar bedoelt om de inwoners van Heino te informeren dat b&w het sein op groen hadden gesteld voor de vergunningverlening. En als ik eerlijk ben, zou ik daar als bezwaarmaker ook niet heen zijn gegaan. Het ging ten slotte om voldongen feiten.

Over de boter op het hoofd bij het bestuur van de tennisclub heb ik, dacht ik, al mijn mening beargumenteerd in mijn opiniestukje.

Dick Mars

2018-07-16 20:27:01

Nou, nog één keer dan:

aangaande de "boter"; dus volgens jou moet eenieder die een vergunning vraagt en krijgt, waarbij er van een vrijstellingsmogelijkheid gebruik moet worden gemaakt er maar van uit gaan dat het fout zit ?  Moet je dus als aanvrager ook zelf maar alle voorschriften, vrijstellingsmogelijkheden en jurisprudentie nalezen ?  Lijkt me niet dat je boter op je hoofd hebt wanneer je er van uit gaat dat het college , die uiteindelijk die afweging maakt, echt zo onbekwaam is.  En trouwens, de hoeveelheid bouw- en andere vergunningen die in de media worden gepubliceerd "met afwijking van het bestemmingsplan" ( omschreven en wel ) , en waarvan je later niets weer hoort of ziet aan procedures lijkt me vele malen groter dan die waarvan je wel wat weer hoort.

En - ook als potentieel bezwaarmaker- zou ik altijd naar een inloopavond gaan. Je zou als belanghebbende en ook een beetje deskundige eens kunnen horen wat anderen ervan vinden, wat je buren ervan vinden, en alvast je eventuele bezwaren kenbaar kunnen maken, ook al is het de avond erna. Dan had je misschien voorkomen dat de tennisclub al te voortvarend aan de slag ging.

Tenslotte; welke zijn die criteria dan voor de vrijstellingen. Absoluut of relatief ? Objectief of ook subjectief ?

Je hebt je er ongetwijfeld zo in verdiept dat je het zo kunt oplepelen, hoef ik het niet meer te doen.  

Hans de Kort

2018-07-17 10:08:55

Beste Dick, je laatste reactie is toch wel de omgekeerde wereld.

Henk

2018-07-17 11:56:03

Nuanceren is blijkbaar een vak apart. 
Als een bouwerk ruim buiten het toegestane bouwvak gebouwd wordt, en ook nog eens hoger dan toegestaan heb je inderdaad boter op je hoofd als je dan vertrouwt op een goede afloop. Er bestaat zoiet als 'in alle redelijkheid', 'gezond verstand'. Dat bedoelt Hans. Denk ik.

Hendrik

2018-07-17 19:40:09

Spijker op zijn kop @Henk. Hans is uitermate kundig in het de tegenstander met zo veel mogelijk bijvoegelijke naamwoorden afschilderen als onkundig, maar als hem in begrijpelijke taal naar argumenten wordt gevraagd, blijft het oorverdovend stil.

Dick Mars

2018-07-18 10:55:51

Waarom de omgekeerde wereld, Hans ? 

Of moet ik de conclusie gaan trekken dat jij het ook niet precies weet ?? Dat van die vrijstellingsmogelijkheden , bedoel ik dan. 

Hans de Kort

2018-07-18 19:09:34

Beste Dick,

 Ik wil je niet bruuskeren, maar nu ben je toch behoorlijk aan het zeuren. Nog een keer: het doet er helemaal niet toe hoe ik over de vrijstellingsmogelijkheden denk. Dat zijn gewoon criteria waaraan beoordeeld moet worden en om in een geschil te beoordelen of aan die criteria is voldaan, heeft de politiek het bestuursrecht gecreëerd.

Vanzelfsprekend mag je de conclusie trekken dat ik het ook niet precies weet, daar wordt ik niet koud of warm van. Ik heb immers nooit beweerd overal verstand van te hebben. Ik heb wel over dingen die ik van belang vind af en toe een mening en als daartoe aanleiding bestaat dan ventileer ik die soms. En dan moet ik daarbij de reacties van sommige al dan niet anonieme trollen maar op de koop toenemen.

Erik Groen

2018-07-18 20:59:30

Even de lijst aanvullen.

Als men het niet met Hans eens is dan:
-Is men een trol
-Is men dom
-Gebruikt men flutargumenten
-Behoort men tot de vijfde colonne
-Zeurt men

Of ben ik nu aan het trollen ?
Zou kunnen, maar het lijstje klopt wel

Dick Mars

2018-07-23 13:34:39

Beste Hans,

Je bruuskeert mij niet zo gauw.

Ik vind echter wel dat je in je reactie wel erg makkelijk reageert.

Immers; in eerdere bijdragen onder jouw column geef je diverse keren aan dat B & W de geldende vrijstellingsmogelijkheden "grotelijks hebben misbruikt/ misacht.

Wanneer ik dan om nadere precicering vraag ( dus : waarom / op grond waarvan gebruik je zulke grote woorden ) dan geef je niet thuis. Dan "doet het ineens niet meer terzake".

Kortom: heeft het gemeentebestuur hier TEN ONRECHTE gebruik willen maken van haar vrijstellingsmogelijkheden, of heeft men die - naar het oordeel van de rechter- te vrij geïnterpreteerd.  Ik heb je voorbeelden genoemd van de informatie die ik graag wil zien.

Ik kan me namelijk niet voorstellen dat jij, als nestor-kritikus van raad en college, zomaar wat roept...  Wanneer de uitspraak van de rechter openbaar is- en dat zal wel- mag je me ook de gegevens daarvan doorgeven, dan zoek ik het zelf wel op.

Hans de Kort

2018-07-24 18:16:02

Beste Dick,

Ik heb het me helemaal niet gemakkelijk gemaakt, zoals jij beweert. Ik was van meet af aan op de hoogte van de feiten. Twee feiten waren dat er voor een groot deel bouwen buiten de bebouwingsgrens zou worden gebouwd en driemaal hoger dan toegestaan.

Van meet af aan was ik van mening dat alleen al hierom de vergunning niet had moeten worden verleend. Maar wat ik vind, doet er niet toe. Het gaat om het oordeel van de rechter. Dat oordeel heb ik geheel gelezen, alvorens ik mijn opiniestukje schreef. En als jij een beetje beter je best had gedaan zou je het ook gelezen hebben alvorens met jouw reacties te komen. Dan zou je jezelf een groot deel van het nu ontstane gezichtsverlies hebben kunnen besparen.

De uitspraak is voor iedereen te vinden onder zaaknummer ZWO 18/ 997 WABOA WELF

P. Nijenhuis

2018-08-02 01:10:00

Het is overigens wel verbazingwekkend over hoeveel zaken de heer Hans de Kort verstand heeft om commentaar te leveren.

Is er mogelijkheid om hem een keer op te geven voor het programma van de slimste mens?

Ik denk het niet, want hij voelt zich van tijd tot tijd zeer verheven boven het klootjes volk o.a. onze democratisch gekozen Gemeenteraad en B&W.

Albert

2018-11-13 14:40:54

Hans houdt de boel scherp. En dat is nodig.

Uw reactie


Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant
Agenda

Weer