Raalte Regio

Raalter college wil klein miljoen voor rondweg Zegge VII

Het Raalter college van burgemeester en wethouders wil 990.800 euro beschikbaar stellen voor de aanleg van de rondweg om De Zegge VII. Wethouder Wout Wagenmans noemt de investering verantwoord. Volgens hem zijn op dit moment circa veertien bedrijven geïnteresseerd in een kavel op het beoogde bedrijventerrein.

De raad buigt zich op 9 november over het voorstel. De plannen voor de rondweg leidden eerder tot protesten van verschillende fracties. De strekking: nog geen grond verkocht, maar wel investeren, geen goed idee. Maar daar denkt Wagenmans dus heel anders over. “Als we die weg niet aanleggen, kunnen we de grond ook niet verkopen. We moeten investeren om de Zegge VII aantrekkelijk te maken.”

De gemeente start ook met het bouwrijp maken van De Zegge VII. De gelden hiervoor, 1.520.000 euro, zijn eerder al gereserveerd. Het bestemmingsplan stelt nogal wat eisen. Aan de zuidzijde van het plangebied komt een watergang. Een bestaande sloot wordt gedempt. Aan de zuid- en oostzijde van het gebied moet bovendien een groenzone komen. Daartoe wordt een deel van de Achterweiweg verwijderd. De bewoners, zeven huishoudens in totaal, worden zo meteen ontsloten via de Overkampsweg en Heesweg. Verder wordt een vuilwaterriolering met rioolgemaal aangelegd; komen er voorzieningen voor de opvang en afvoer van hemelwater; zijn er enkele bouwwegen gepland; wordt er openbare verlichting geplaatst en worden de nutsvoorzieningen aangelegd en de kavels afgewerkt.

Het binnenste deel van De Zegge VII (de witte vlek in de tekening) wordt nog niet bouwrijp gemaakt. Zo spreidt Raalte de investeringskosten over een langere termijn en is de gemeente nog flexibel om het plan aan te passen al naar gelang het verloop van de kaveluitgifte. De werkzaamheden starten dit jaar nog en worden in 2018 afgerond. Met de aanleg van de rondweg om De Zegge VII wil de gemeente in de tweede helft van 2018 starten. De weg moet in 2019 gereed komen.

“We moeten aan de slag”, stelt Wagenmans. “Het is efficiënter om het allemaal in één keer aan te pakken.” De wethouder noemt als het om de circa veertien geïnteresseerde bedrijven gaat bewust geen namen. Wel zegt hij dat het om Raalter bedrijven gaat, maar ook om externe kandidaten. “De Zegge VI is al bijna vol. Daar is nog 1,7 hectare beschikbaar. We móeten economisch perspectief bieden.”

|Doorsturen

Dick Mars

2017-10-19 14:10:50

Lijkt wel een plausibel verhaal. 

Er loopt echter midden over het te omtsluiten terrein toch ook nog een hoogspanningsleiding, met masten, waaronder niet gebouwd kan worden, zo heb ik begrepen.

Waarom realiseren we die rondweg/ ontsluitingsweg niet - een beetje speels slingerend langs en onder die masten ? Je hebt minstens net zoveel zichtlookaties, wat belangrijk schijnt te zijn, je belast het achterliggende landgoed minder, en je houdt minstens net zoveel uitgeefbare/ verkoopbare grond over. 

Of is dit onrealistisch ? 

jan

2017-10-20 10:46:16

Inderdaad Dick de hoofd ontsluiting van het terrein kan onder de hoogspanningsleiding gelegd worden. Het terrein verkrijgt dan een hoger uitgeefbaarheidspercentage, dus hogere opbrengsten voor de gemeente. Een gebruikelijke oplossing veel toegepast in het land. Maar het verhaal van de zichtlocaties is je reinste kul. De Zegge 7 ligt niet aan een doorgaande weg, maar verstopt achter een ander terrein.

Hans de Kort

2017-10-20 12:34:57

De realiteit is dat we al sinds 2003 van de diverse Raalter gemeentebesturen te horen hebben gekregen dat er zo “enorm veel belangstelling is” voor de Zegge VII. Bedrijven “stonden in de rij” om zich daar te vestigen. Het bleek tot heden allemaal gebakken lucht. Voor de volledigheid herhaal ik dit maar weer eens.

Extra wrang was dat bezwaren van de familie Bentinck tegen het bestemmingsplan, op grond van flagrante leugens van de gemeente Raalte, werden afgewezen. Het Raalter college beweerde tijdens de zitting bij de Raad van State bijvoorbeeld dat Schuitema BV voornemens was om een oppervlak van bijna 5 hectare te kopen voor de uitbreiding van de distributiecapaciteit. Schuitema heeft dit echter, onmiddellijk nadat het bedrijf hiervan kennis kreeg, heftig weersproken. Toen was het, jammer genoeg voor de familie Bentinck, al te laat. De Raad van State had de leugen, omdat zij door de tegenpartij op dat moment niet kon worden weerlegd, blijkbaar voor waar aangenomen.

Het argument van “de enorme belangstelling” van bedrijven voor de Zegge VII wordt tot heden telkens weer uit de kast gehaald voor het doen van grote uitgaven.

Ik vrees dat ook de kosten van deze randweg weer voor rekening komen van de Raalter burgers.

Er is slechts één verklaring voor dit gedrag: Het Raalter gemeentebestuur wil op deze manier waarschijnlijk voorkomen dat het zal moeten afboeken op industriegrond en is bereid daarvoor een zeer hoge prijs te betalen. Het klinkt paradox, maar het onverenigbare is veelal inherent aan politieke besluiten. Uiteindelijk betalen de burgers de prijs.

Voor de volledigheid: zelfs van de Zegge VI is nog lang niet alles verkocht (de Stentor berichtte hierover). Hoezo dus overweldigende belangstelling van bedrijven? Het is niet toevallig dat wethouder Wagenmans ook nu weer geen namen wil noemen. De voorgespiegelde belangstelling zou immers wel eens gemakkelijk weerlegd kunnen worden.

En inderdaad, ook het argument “zichtlocatie” lijkt de grootste flauwe kul. Deze weg zal  tot in lengte van dagen een “achterweggetje” blijken te zijn en niets anders dan dat.

Jan

2017-10-20 13:43:19

Net voor de zomer is er in de Raad een onderzoeksrapport besproken waarin de leidinggevende en bestuurlijke kwaliteiten van Wethouder Wagenmans als incompetent werden beschreven. De wethouder had voor het college informatie achtergehouden, de Raad wel vier jaar bedonderd, een rechtszaak tegen een (oud)collega wethouder aangespannen en glansrijk verloren. En dat allemaal op kosten van de burgers.  Maar de raad heeft dankzij de collegepartijen besloten Wagenmans te vergeven en de resterende tijd uit te laten zitten, met als argument dat is goedkoper dan hem op wachtgeld te zetten. Wagenmans levert in het bovenstaande stuk geen enkel traceerbaar feit of argument, het verhaal is prachtig gebakken lucht. Weer zo’n sprookje van Wagenmans Raad blaas dit sprookje eens uit. Of doen we de oogjes weer toe en gaan we vrolijk fluitend naar een nieuw financieel debacle .

Erik Groen

2017-10-20 16:12:54

De conclusie van Hans had ik nog niet gezien.
Klasse Hans !!!!

Het zou inderdaad wel eens zo kunnen zijn dat dit een truuk is om de wettelijk verplichte afschrijving zo'n 5 jaar vooruit te schuiven. Je geeft nu een miljoen echt geld uit om zo boekhoudkundig een paar miljoen te besparen.

Ik zou zeggen als er 14 belangstellenden zijn, dan pas beginnen als er 7 handtekeningen binnen zijn. Laten we als burger dan maar ons verlies nemen en door de zure appel heen bijten.

Dick Mars

2017-10-21 11:43:26

@jan:

Naar mijn mening krijg je wel minstens net zoveel zichtlokaties bij het verleggen van de "rond"of "randweg". Een zichtlokatie is volgens mij een lokatie die zichtbaar aan de hoofdontsluiting van het betreffend gebied ligt.  En daar kun je er bij het middendoor snijden van het gebied in theorie meer van creeren. Ligt natuurlijk ook aan de kavelgroottes.

jan

2017-10-22 11:46:33

Dag Dick belangrijke gebieden liggen in stationsgebieden, langs snelwegen, N-wegen en eventueel langs hoofdinvalswegen. Het worden pas zichtlocaties als er markante gebouwen en/of functies in het desbetreffende gebied komen te liggen. Enkele bekende voorbeelden van zichtlocaties zijn: de Zuidas Amsterdam, Zwolle PEC Stadion, Sophia ziekenhuis, Hessenpoort. Enschede Grolschfabrieken en de Zuiderval. Maar ook bijvoorbeeld het industriegebied van Enter langs de A1 en het industriegebied langs de N50 bij Kampen. In Raalte liggen belangrijke gebieden langs de N348 en de N35, maar dit zijn geen zichtlocaties geworden. Integendeel Raalte laat zich daar van de rommelige kant zien. De terreinen van de Zegge liggen achter het kanaal en achter de spoorlijn en weg van de hoofdwegen structuur. Het heeft een geforceerde auto en fietsontsluiting. Een bonte verzameling rechthoekige gebouwen zijn in een onlogische verkeersstructuur gedrapeerd en ontnemen het zicht. Het gebied ligt geïsoleerd het is geen zichtlocatie integendeel.  

Dick Mars

2017-10-22 11:50:13

Beste "Jan",

Is dat door jou genoemde rapport ook openbaar ?  Lijkt me voor een aantal politiek geinteresseerde burgers wel mooie leesstof, ook al met het oog op de verkieizngen van volgend jaar...

En als reactie op de opmerkingen over "truc's "om afboeken te voorkomen; zelfs al zou dat zo zijn, dan is er nog niets op tegen. Ook afboekingen moeten uiteindelijk door de burger worden opgebracht, indirect dan wel, maar goed. Voorlopig is het nog ten gunste of ten laste van het gemeentelijk grondbedrijf. Nog niet ten laste van de overige reserves.

En tenslotte: het niet noemen van namen van geinteresseerde bedrijven wil nog niet zeggen dat die interesse er niet is. Ik kan me voorstellen dat ook die geinteresseerde bedrijven niet met hun naam in de krant/ openbaarheid willen voordat er een koopovereenkomst is.

jan

2017-10-22 13:35:29

Dag Dick, Het is het rapport van M. van Dam de Zegge 7 beschreven blz 50 en 51 en de bijlagen gevoegd in de agenda van de Raadsplein sessies. Bijvoorbeeld d.d. 27 juni is een mandaatregeling opgenomen. Ben Nijboer merkte op dat ten tijde van de sanering van het stortgat aan de Heesweg 44 de wethouder Wagenmans geen mandaat had verstrekt aan de leidinggevende ambtenaar. Er was geen schriftelijk mandaat, er was helemaal geen mandaat. De wethouder was al in februari 2012 op de hoogte van het stortgat maar kwam pas eind juni in bestuurlijke-politieke actie. In maart werd bureau Hunneman ambtelijk de wacht aangezegd en DHV in de arm genomen. Eind maart begin april werd ambtelijk besloten voor de worst case scenario van het erf te kiezen DHV heeft ook zo gemeld in haar Rapportage van december 2012. In mei 2012 werd het gezag overgedragen aan de provincie. Het erf zelf is nooit onderzocht op verontreinigingen. De wethouder heeft dit klakkeloos overgenomen. Pas eind juni 2012 werd een deel van het college ingelicht. Maar toen was het stortgat al weg en de sanering van het erf ingang gezet. De verloren rechtszaken zo blijkt uit de stukken zijn slecht voorbereid. Uit geen enkel stuk blijkt dat de wethouder dit dossier beheerste, eerder het integendeel  hij hobbelde achter de feiten aan. Werkelijk Het Zegge dossier laat zich lezen als een schelmenroman.

Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer