Raalte Regio

Opinie: Minachting

“Waarom vraagt u die meneer achter u niet om het bedrag digitaal naar ons over te maken? Dan geeft u hem daarvoor het vereiste bedrag in contanten. Wellicht wil hij dat wel voor u doen.”

Dit is wat een mevrouw te horen kreeg toen zij aan de balie haar paspoort wilde betalen met contant geld, omdat ze geen digitale kennis bezat. Met een computer kon ze totaal niet omgaan. Gelijksoortige verhalen hoorde ik meer, maar ze kwamen allemaal neer op hetzelfde: beschamende confrontaties omdat contant betalen in het Raalter gemeentehuis niet was toegestaan. In 2014 had de gemeenteraad hiertoe besloten om er een jaarlijks het ‘enorme’ bedrag van € 12000 mee te besparen. Een kleine besparing met vervelende gevolgen. Blijkbaar waren de raadsleden vergeten dat zij met deze maatregel een hele groep inwoners in de problemen brachten: de mensen namelijk die om allerlei redenen niet digitaal wilden of kónden betalen.

In 2015 heeft de Nationale Ombudsman alle Nederlandse gemeenten erop gewezen dat zij die groep daarmee uitsluit, citaat: “De ombudsman beoordeelt of de keuze voor alleen pinbetalingen voldoet aan de behoorlijkheidsvereisten. In dit geval toetst hij aan het vereiste van maatwerk: Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid bereid is om in voorkomende gevallen af te wijken van algemeen beleid of voorschriften als dat nodig is om onbedoelde of ongewenste consequenties te voorkomen. Dat houdt onder meer in dat bij de overstap naar pinbetalingen de overheid naast pinbetalingen de mogelijkheid blijft bieden voor het betalen op een andere wijze voor wie niet kan of wil betalen met pin. (…). De Nationale ombudsman ziet goede voorbeelden waarbij gemeenten weliswaar sturen op betaling per pin, maar daarnaast ook de mogelijkheid open houden voor contante betaling, bijvoorbeeld bij één kantoor of bij één specifieke balie.”

Daarnaast adviseert de Nationale Ombudsman in zijn rapport om burgers daarbij duidelijk te informeren hoe zij moeten handelen als zij contant willen afrekenen. Let wel: dat was in 2015! Vorig jaar werden de gemeenten nog eens aan dit rapport herinnerd door Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, voorgezeten door De Nederlandsche Bank. En in maart jongsleden besteedden ook de media nog eens aandacht aan dit onderwerp en je zou dan denken dat in Raalte enkele raadsleden zich zouden hebben afgevraagd of zij in 2014 wel het juiste besluit hebben genomen met hun bezuinigingsmaatregel. Maar er gebeurde helemaal niets. Er volgde slechts een voortzetting van de immense stilte rond dit onderwerp.

Dat was de reden dat ook ik een poging waagde met het verzoek ten minste één balie in te richten voor contante betalingen. Je mag kwetsbare groepen immers niet uitsluiten. U raadt het wellicht al: tien weken later kreeg ik te horen dat de bezuinigingsmaatregel gehandhaafd bleef, maar dat ze wel de interne afspraak hadden gemaakt om een uitzondering te maken voor schrijnende gevallen. Een interne afspraak dus, die niet naar buiten wordt gecommuniceerd en waar de doelgroep dus geen kennis van heeft!

Ik heb de Raalter politiek laten weten hoe absurd dat antwoord is. Het doet ook helemaal geen recht aan de aanbeveling van de Nationale Ombudsman. Maar het bleef oorverdovend stil. Vandaar dan ook dat ik nu dit opiniestukje schrijf. Voor details van de absurde reacties van de politiek verwijs ik naar de bijgevoegde brief aan de Raalter gemeenteraad. Het gaat mij erom dat recht gedaan wordt aan de kwetsbaren, mensen die zich niet kunnen weren. Dat raadsleden tegenover hen dermate onverschillig zijn, bewijst hun minachting. Inmiddels zijn we een half jaar verder en nog steeds is er niets terecht gekomen van de aanbeveling om ten miste aan één balie in te richten voor contante betaling.

Over bezuinigen gesproken. We hebben sinds kort een overbodige vijfde wethouder in onze gemeente. Ter vergelijking: de gemeente Rotterdam (624000 inwoners, en dus 17 maal zoveel als Raalte en met waarschijnlijk 100 keer zoveel problemen) volstond de vorige raadsperiode met vijf wethouders. Deventer, ongeveer driemaal zoveel omwoners als Raalte, kon het zelfs af met slechts drie(!) wethouders.
Ik heb b&w gevraagd naar de kosten van de overbodige vijfde wethouder. Schrik niet. Hij kost € 140.000 per jaar en daarbovenop komt nog een wachtgeld en pensioenverplichting van € 160.000.

Waar dat geld vandaan komt? Voor een deel wordt dit, onder meer, gefinancierd door te korten op de bijdragen aan de minima (tot 110% van de bijstandsnorm), maar dus ook door de kwetsbare groep die het digitale handwerk niet beheerst. De overbodige vijfde wethouder wrijft intussen verheugd in zijn handen. En die blijdschap mag gerust iets kosten. Voor het eerste jaar dus het luttele bedrag van € 300.000 en daarna jaarlijks € 140.000. Voor de Raalter politiek alleszins redelijke bedragen voor overbodige functies.

Hans de Kort
Raalte

|Doorsturen

Rob Poelman/RaalterBomen

2018-10-07 17:23:51

Beste heer de Kort,

Laat ik starten met het delen van uw mening dat 5 wethouders op 37 000 inwoners totaal buitenproportioneel is. Raalte zou het prima moeten kunnen doen met 3 wethouders (zelfs twee wethouders volgens buro Berenschot) met als voorwaarde dat de Raalter gemeenteraad als hoogste bestuurlijke orgaan haar werk goed zou doen....Vraagje; hoe komt u aan de bedragen van € 300 000 in het eerste jaar en € 140 000 in de daarop volgende jaren. In totaal zou de overbodige wethouder dus € 300 000 plus 3 maal € 140 000 gaan kosten. Een bedrag van maar liefst € 720 000! tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. 

Tsja, het lijkt mij dat het Raalter ambitienivo (de politieke motivatie om met 5 wethouders te gaan besturen) welke € 720 000 gaat kosten op ongekende hoogte ligt. Ik mag dus een hoge verwachting koesteren dat de Raalter politiek onze prachtige gemeente Raalte nog vele malen prachtiger maakt. Ik geef de wethouders alvast een ambitie mee; ga de bestemming Natuur die is gegeven aan een aantal gebieden volgens het BP Salland Buiten eens waarmaken en handhaven. Lijkt mij een relatief simpele start van het ambitienivo welke het College van B&W zichzelf ten doel heeft gesteld met het prijskaartje van € 720 000 bestuurlijk daadkrachtbudget. 

Hn

2018-10-07 18:42:47

We hebben in Raalte natuurlijk een college en een raad die er niets van snappen. Waarom zitten de Kort en Poelman niet op de plek waar democratisch invloed kan worden uitgeoefend?

Waar zou dit aan liggen?

Rob Poelman/RaalterBomen

2018-10-07 20:13:52

Wel beste immer anoniem reagerende Hn,

Ik snap het gewicht van een bedrag a € 720 000 opgebracht door de Raalte belastingbetaler zeer wel. En ik heb zo'n vermoeden dat ik niet de enige ben. Als jij anoniem blijft is wat mij betreft het gesprek bij deze afgerond. Ik heb nu eenmaal een schijthekel aan anonieme meningen. Deze zijn nietszeggend in mijn optiek.

Hn

2018-10-07 20:34:44

Ach ja, Rob, je hebt gelijk....

Als je bij de verkiezingen slechts 9 stemmen haalt, dan is dat toch ook redelijk anoniem. 

Je bent dus niet de enige, 9 stemmers is natuurlijk een geweldige aanghang. Deze mensen mochten anoniem op jou stemmen, lees: hun mening geven. Dan zou ik dat toch ook mogen in de vorm van tekst?

lampi

2018-10-07 21:35:26

@Hn,

heer de kort en heer poelman zitten juist de plek waar de meeste democratische invloed kan worden uitgeoefend.

als ze daar zouden zitten waar u op doelt moeten ze beloftes waar gaan maken die waarschijnlijk door de rest van de raad word weggestemd. nu maken ze de lezers/kiezers attend op de misstanden waardoor hopelijk de raadsleden en het college na gaan denken en handelen om hun kiezers te behouden.

lampi

2018-10-07 21:56:47

@Rob Poelman,

wat is anoniem? heet u ook werkelijk Rob Poelman?

ja ik weet het u zult mij ook als anoniem bestempelen.

als u goed nadenkt toch wel vreemd ik zou mezelf hier immers ook gerrit janssen kunnen noemen en dan is het volgens u niet meer anoniem.

lampi

2018-10-07 22:05:54

Hans de Kort,

een stuk waar ik het volledig mee eens ben.

of de bedragen kloppen uw precisie kennende zal dat zeker kloppen en daarmee is het dan pure minachting van het klootjesvolk.

Henk

2018-10-08 12:27:58

Gelukkig hebben we (last)posten zoals Hans.
Zoals lampi al aangeeft houdt het de bestuurders scherp. Nog niet scherp genoeg, dat blijkt wel weer want ze hopen gewoon dat het wel overwaait als je er lang genoeg niets mee doet.. Maar dan rekenen ze buiten Hans! (onderhand zou men beter moeten weten...)
Ik ben het vaak genoeg niet met Hans eens, maar dat terzijde..

Hans de Kort

2018-10-08 12:36:52

Geachte heer Poelman, dag Rob,

De kosten van de overbodige vijfde wethouder heb ik, toen ik er kennis van kreeg, meteen opgevraagd bij het gemeentebestuur. Eigenlijk hadden die bedragen al direct moeten zijn meegedeeld tijdens de vergadering waarin de raad instemde met de benoeming van de man. In dat geval was er waarschijnlijk een felle discussie ontstaan over nut en noodzaak. Maar aan zinvolle, zo nodig felle, discussies heeft de Raalter gemeenteraad, dat blijkt keer op keer, geen enkele behoefte. Bovendien zouden de fracties van D66 en de PvdA niet zonder schaamte aan die discussie kunnen deelnemen, omdat zij veel te graag zélf hadden aangeschoven bij het college.

Hier komen de bedragen (afgerond naar duizend euro).

De wethouder, per jaar                        €   79.000,-

Ambtelijke ondersteuning, per jaar       €   57.000,-

Jaarlijkse kosten                                 € 136.000,-

Eenmalig Inrichting werkplek               €    4.000,-    

Eenmalig wachtgeld en pensioen          € 160.000,-

Eenmalig over vier jaren                     €  164.000,-

€ 164.000,- plus 4x € 136.000,- = € 708.000,-

ZEVENHONDERDACHTDUIZEND euro! Nog te zwijgen over het fenomeen dat dergelijke ramingen meestal (ruimschoots) worden overschreden.

Toos

2018-10-08 14:57:09

Tsja, we kunnen ook opvragen wat het de Gemeente kost om alle vragen en stukken van de heer de Kort te lezen, behandelen en beantwoorden. Maar je kan (in beide gevallen) misschien beter kijken naar wat het oplevert. En daar zullen meningen over verdeeld zijn.

In een parlementaire democratie is het gelukkig zo dat we via verkiezingen onze volksvertegenwoordigers kiezen. Daarmee geven wij ze mandaat om beleid te maken en uit te voeren. Kan je het vervolgens weer niet mee eens zijn en daar een hoop over gaan toeteren.... De extra wethouder is daar een voorbeeld van. Dit College is gevormd op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen (lees: op basis van stemmen van inwoners van de gemeente Raalte). Datzelfde College kiest een beleid en zal daar verantwoording over afleggen inclusief kosten/opbrengsten daarvan. Het heeft mijns inziens niet veel zin om over democratisch tot stand gekomen beleid weer discussie te voeren. De heer de Kort noemt de extra wethouder overbodig, maar dat is een persoonlijke mening. En daar mag hij bij de volgende verkiezingen dan weer een punt van maken.

Overigens is het vreemde dat het opiniestuk wordt ingeleid met een besluit over wel/niet contant kunnen betalen en daarmee samenhangende kosten. Maar dit lijkt voor de heer de Kort slechts een dun haakje om vervolgens van leer te kunnen trekken tegen de extra wethouder. 

Aangaande dat contant willen betalen door "kwetsbare groepen" in onze samenleving vraag ik me altijd af wat die "allerlei redenen" zijn waarom men niet kan pinnen. Vrijwel iedereen (en zeker gepensioneerden) ontvangen hun geld toch ook "digitaal"? Hoe komt men dan vervolgens aan contanten waar men per se mee wil betalen? Ik probeer me er oprecht een voorstelling bij te maken maar het lukt me niet. Wellicht kan Hans dit gewoon eens concreet maken? Wie ontvangt er nog enkel contant geld en kan niet met een pinpas betalen? En dan heb ik het dus over “niet kunnen”, niet over “niet willen”. Zo’n voorbeeld zou ik dolgraag eens willen nader willen onderzoeken.

Een ander aspect is de frequentie waarmee het voorkomt dat mensen niet kunnen/willen pinnen in relatie tot de genoemde €12.000 kosten. Als er 100x per jaar iemand contant wil betalen betekent dit €120 aan kosten per contante betaling. En ja, die kosten betalen we als gemeenschap met elkaar. Mag je wat mij betreft best kritisch op zijn. 

Ik groet u!

 

Hans de Kort

2018-10-08 16:05:40

Beste anonieme Toos,

Na het lezen van uw onzinnige reactie kan ik me voorstellen dat u liever niet hebt dat we weten wie u bent. U hoeft nu niet beledigd te zijn want niemand weet immers wie u bent. Wat is het toch dat mensen zo laf maakt?

Het is sowieso  oninteressant en onprettig om op personen te reageren die zich gedragen als verbale burkadragers.

Dit moest ik even kwijt.

Hendrik

2018-10-09 06:49:13

Beste Toos,

Prima reactie en keurig onderbouwd. Uit de reactie van Hans blijkt dat hij geen zinnige argumenten heeft om tegen uw verhaal in te gaan, want hij gooit alles maar op de anonimiteit. Aan de andere kant, het heeft ook geen zin om tegen Hans in te gaan, ondanks dat je goede argumenten hebt, want er is er hier maar 1 die gelijk heeft.

Toos

2018-10-09 07:52:59

Beste Hans, 

Beledigd ben ik niet snel hoor, maar fijn dat je je ei kwijt bent.

De reden dat mensen anoniem (hoewel ik pseudoniem passender vind) reageren ligt simpelweg in een wens tot privacy. Niet iedereen vind het prettig dat zijn/haar uitingen op internet kunnen worden nagelezen door (potentiele) werkgevers, vrienden of familie. Ik had ook kunnen stellen dat men voor dit gedrag "allerlei redenen" heeft zonder deze verder toe te lichten, maar dat soort beargumentering laat ik graag aan anderen. 

Mag iemand die anoniem/pseudoniem reageert dan simpelweg maar geen mening meer hebben? Nee, volgens mij niet. Zolang de discussie netjes en op de inhoud wordt gevoerd lijkt me er geen enkel probleem. Behalve dan dat het door sommigen als onprettig wordt ervaren en dan direct als "laf" moet worden bestempeld. Of nog erger, daar PVV-retoriek op moet worden toegepast. Chapeau hoor..... !

Inhoudelijk reageren doe je echter niet op mijn voorgaande reactie. Wat zijn allerlei redenen? Waarom toeteren tegen democratisch gevormd beleid? Hoe kijk je zelf van je eigen kosten/baten analyse binnen de gemeente? 

Ondertussen bedien je je wel van kwalificerende termen als  overbodig, onzinning, laf, oninteressant om andere mensen in een hoek te zetten.

Dat vind ik nogal laf en dat moest ik even kwijt. 

Erik Groen

2018-10-09 08:56:46

@Toos,

Eens met je betoog.
Inderdaad jammer dat Hans begint met een goed betoog over contant betalen, want daat heeft hij een terechtpunt. Veel mensen, die in de schulden zitten of dreigen te komen, wordt geadviseerd om een weekbudget te pinnen om zo de uitgaven onder controle te houden. Vervolgens is het weer zijn stokpaardje: gemeente bashen

Als je het niet met Hans eens bent dan krijg je inderdaad nogal eens wat naar je oren geslingerd. Ik kan mijn lijstje weer verder aanvullen:

Als men het niet met Hans eens is dan:
-Is men een trol
-Is men dom
-Gebruikt men flutargumenten
-Behoort men tot de vijfde colonne
-Zeurt men
-Is men een verbale burkadrager (wel origineel deze :-)  )

Toos

2018-10-09 10:17:11

Het gaat dus niet om "niet kunnen" pinnen maar om "niet willen".

Ik snap dat het voor mensen met schulden beter is om contant te betalen maar ik denk dat dat advies met name is gericht is op de huishoudelijke kosten. Of vind je dat iemand die zijn paspoort moet verlengen duidelijk moet voelen dat hij/zij die week minder te besteden heeft aan primaire levensbehoeften? 

Dit is precies waarom ik aan Hans vraag om eens concreet te worden met die "allerlei redenen". Ze zijn er volgens mij namelijk niet of ze zijn vergezocht. Het lijkt me meer een kwestie van dwarsliggen. 

Henk

2018-10-09 11:48:37

Het is geen dwarsliggen Toos, het gaat erop dat de gemeente er gewoon niets aan doet. Zelfs niet het geven van een antwoord in de trent van 'Hans je zeurt, we doen er niets aan'. Want dat is ook een antwoord.

Hans de Kort

2018-10-09 13:50:19

Wat moet het voor sommigen toch prettig zijn dat ze in bepaalde media in de anonimiteit hun ei kwijt kunnen zonder daarop te kunnen worden aangesproken, omdat ze zich voor hun woorden blijkbaar schamen. Ik ben niet principieel tegen het dragen van burka’s, maar aan diegenen die zich daarachter verschuilen omdat ze geen verantwoordelijkheid durven te dragen voor hun woorden, heb ik een broertje dood.

In het vervolg laat ik anonieme reacties dan ook maar voor wat ze zijn: reacties van slappelingen.  

Dhr H. Antonissen

2018-10-09 19:28:33

Kom op Hans, wees een vent en geef toe dat Toos een punt heeft met haar/zijn argumentatie. Dan komen we samen tot een oplossing waar de Raalter politiek wat van kan leren.

En vooruit, dan zeggen we allemaal dat jij dat bedacht hebt.

Toos

2018-10-09 21:46:36

Ik begrijp nu plots de titel van Hans' opiniestuk een stuk beter...

Als Hans namens andere burgers in de pen klimt hier op SC vindt hij het wel okay om die burgers anoniem te laten. Die genieten dan klaarblijkelijk wel bescherming ergens tegen.. De ene burger is voor Hans klaarblijkelijk de ander niet...?

Als je toch niet inhoudelijk kan of wil reageren is het inderddaad maar beter je reactie achterwege te laten.

H Drenth

2018-10-10 18:11:27

Beste regeerders

Of je wel of niet met Hans de Kort eens bent., zal mij een worst zijn. Maar ik ben het wel volledig met hem eens dat als je ergens op reageert doe dat dat met je eigen naam. Is wel zo netjes Je verschuilen achter een anonieme naam getuigt van zekere lafheid. Ik vind ook dat SC dit niet meer zou moeten publiceren.Janje buren zouden er eens achter komen wie je bent of wat je zegt. KOM op mensen laten we dat anoniem reageren achterwege laten.

H Drenth

2018-10-10 18:47:49

Toos 21.46 uur 

Je reactie raakt kant nog wal. Als je iets over of namens iemand schrijft.,dan ga je niet die persoon bij naam  noemen. Het kan wel een mededeling zijn ,die waarschuwt voor anderen. Als ik iets via media wil vertellen over iets of iemand ,waarvan ik iets vreemd meemaakt bij een Instantie zal en mag ik zelfs die persoon niet bij naam noemen. Maar jijzelf durft geen eens je eigen naam te noemen. En zoals je al zegt zal jij dus wel naam noemen, behalve die van jezelf.

@ H Drenth

2018-10-11 08:49:16

Ook ik voel nu de behoeft om eens anoniem te reageren.

Op andere sites in mijn vakgebied zijn mijn reacties niet anoniem 

Want wie zegt mij dat H Drenth jou werkelijke naam is????

Misschien ben jij zelfs wel iemand die voor deze ene keer ook graag een keer anoniem wil reageren/stoom wil afblazen.

Verder is het zo dat als de heer de Kort zo vreselijk veel moeite heeft met anonieme reacties waarom schrijft hij dan nog opinistukken voor deze site terwijl hij donders goed weet dat hierop reageerd kan worden en ja ook anoniem voor hem, maar niet voor deze site want iedereen geeft zijn e mail door.

En op sites waar niet deels anoniem gereageerd kan worden is er ook nooit geen discussie dus voor discussie is het juist heel goed dat er ook anoniem gereageerd kan worden.

Bovendien is elke reactie wel een mening van een persoon 

@ H Drenth

2018-10-11 08:58:55

Ik heb hier net gerageerd omdat iemand waar ik op de andere site nog wel eens discussie had het nodig vond om in het verleden op deze site onder mijn naam een reactie te geven waar ik absoluut niet achter sta.

Dus een naam boven de reactie zegt mij ook bijna niets

Redactie

2018-10-11 09:14:59

Enkele jaren geleden hebben we het anoniem reageren in de ban gedaan. In plaats daarvan was het alleen nog mogelijk om te reageren na registratie, dus met naam zichtbaar voor iedereen. 

Het gevolg was dat er bijna niet meer gereageerd werd op SC / VC, waarop we het besluit terugdraaiden en het anoniem reageren weer zijn gaan toestaan.

Het liefst zien wij uiteraard dat onze lezers met open vizier reageren, dus gewoon onder hun eigen naam. Maar als we moeten kiezen, dan liever een anonieme discussie dan geen discussie.

Rob Poelman

2018-10-11 12:47:13

@Redactie SC,

Wellicht is het te overwegen om onderwerpen welke over de Raalter politiek gaan uitsluitend open te stellen om te kunnen reageren na registratie, dus onder eigen naam. Hopelijk zullen dan ook onze Raalter volksvertegenwoordigers een bijdrage gaan leveren aan een discussie via het forum. Zoals het nu gaat kan ik mij voorstellen dat je als raads of collegelid er niet de voorkeur aan geeft om met anonieme reageerders in gesprek te gaan.

Erik Groen

2018-10-11 13:04:18

Rob, denken voor een ander zou ik niet doen. Ik mag hopen dat onze raads-en collegeleden zelf kunnen bepalen of ze met een anoniem persoon in discussie gaan.
Als een discussie netjes en inhoudelijk gevoerd wordt dan maakt het volgens mij niet uit of de gesprekspartner wel of niet anoniem is.

Ook niet anonieme personen kunnen uit de bocht vliegen qua argumentatie en bijvoorbeeld argumenten als dom en zeuren gebruiken.

Rob Poelman

2018-10-11 13:42:54

Hallo Erik,

Ik stel wat voor ter overweging en spreek een hoop uit. Dat is wat anders dan voor een ander denken. Hopelijk denkt men na over mijn overweging en ik blijf hopen!

Groet.

Henk

2018-10-12 10:26:33

@Rob, Ik denk dat er onder de anonieme reageerders ook regelmatig een Raalter volksvertegenwoordiger een bijdrage levert. Misschien wel meerdere.

Toos

2018-10-12 21:51:45

Kijk nu eens.... Iemand is wakker geworden en heeft de Sallandse koffie geroken .....

Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer