Raalte Regio

Opinie: Vijfde wethouder

Raalte (ca 37000 inwoners) krijgt vijf wethouders. Elk twee van het CDA en Gemeentebelangen en de vijfde, compleet overbodige, wordt geleverd door de VVD. Overbodig, omdat CDA en Gemeentebelangen een meerderheid hebben in de raad en dus helemaal geen wethouder, van welke andere fractie dan ook, nodig hebben. 

Waarom wilde de VVD dan een wethouder leveren?, zullen velen zich afvragen. Uitgerekend VVD-ers, die niets liever willen dan een kleine overheid en zo min mogelijk bemoeienis van de politiek met het dagelijks leven van burgers, wil aanschuiven bij een college dat hen nergens voor nodig heeft. Het antwoord is even simpel als verontrustend: zodra de VVD zélf kan aanschuiven, heeft die partij opeens geen enkel probleem met een grotere overheid en dat mag dan ook gerust heel veel kosten. In de volkmond heet zoiets principeloos.

De fractievoorzitter van Gemeentebelangen, Jan Schokker, probeerde de noodzaak van een vijfde wethouder te rechtvaardigen met het hoge ambitieniveau van het bestuur en refereerde daarbij aan het zogenaamde Roalter Akkoord. Waarschijnlijk heeft Schokker dat niet gelezen, want dan zou hij het woord ‘ambitie’ niet in de mond hebben genomen. Dat Roalter Akkoord betekent, vrij vertaald, niets anders dan “we zullen proberen er het beste van te maken, maar u zult ons nergens op kunnen afrekenen”.

Beter ware het geweest wanneer bijvoorbeeld een milieuwethouder als Frank Niens - van duurzaamheid dus - zou zeggen dat hij zal regelen dat vanaf 1 januari 2019 bij alle festiviteiten in Raalte gebruik moet worden gemaakt van herbruikbaar eet- en drinkgerei en dat dit ook geldt voor het gebruik van de openbare ruimte door de horeca. Daar kan hij dus prima op worden afgerekend en ik denk dat hij hiervoor ook voldoende steun zou vinden onder de inwoners. Maar nee hoor, dat durft hij blijkbaar niet. Wellicht is hij bang voor een zuchtje tegenwind, anders zou hij dit al lang hebben geregeld tijdens de voorbije raadsperiode.

Datzelfde geldt voor een andere wethouder, Wout Wagenmans, die verantwoordelijk is voor de inrichting van de groene ruimten. Wagenmans rept in het beleidsdocument Groen, samen doen! van “een groene gemeente met waardevolle bomen, houtwallen en bossen die we gezamenlijk beschermen” en “we willen een extra impuls geven aan de biodiversiteit”. De werkelijkheid is dat deze wethouder weliswaar mooie spreuken ondertekent, maar feitelijk lak heeft beschermen van bomen, houtwallen, bossen, en aan biodiversiteit al helemaal. Er wordt in Raalte gekapt en met landbouwgif gewerkt dat je er bedroefd van wordt. Van landschappelijke inpassing van agrarische gebouwen komt niets terecht en aan beperkende maatregelen voor het gebruik van landbouwgif heeft hij al helemaal een broertje dood (sorry voor de beeldspraak in deze context!).

Wagenmans wordt in zijn destructieve beleid ook nog eens volledig gesteund door burgemeester Martijn Dadema, die er zelfs prat op gaat dat hij niet van plan is de eisen van landschappelijke inpassing te handhaven. Maar ja, onze burgemeester vindt handhaven sowieso maar niks, dat zou immers afbreuk doen aan zijn imago: het imago van een burgervader die graag foto’s in de media geplaatst ziet wanneer hij op bezoek gaat bij jubilarissen. Bijgrijp me niet verkeerd, het is prima, al die bezoeken, en het zal de jubilarissen zeker goed doen, maar telkens een fotograaf opbellen, is toch wel een beetje overdreven. Het lijkt me verstandiger als hij ook iets zou doen aan handhaving en het zou meer respect afdwingen.

Nog even terug naar de evidente overbodigheid van een vijfde wethouder in onze gemeente. Ter vergelijking: de gemeente Rotterdam (624000 inwoners, en dus 17 maal zoveel als Raalte en met waarschijnlijk 100 keer zoveel problemen) volstond de vorige raadsperiode met vijf wethouders. Deventer, ongeveer driemaal zoveel omwoners als Raalte, kon het zelfs af met slechts drie(!) wethouders.

Hans de Kort
Raalte

|Doorsturen

Gerlant Zielman

2018-07-08 14:21:49

Ik heb een ouderwetse opvoeding gehad. Toen ik een keer een grote mond over de burgemeester had? Ik voel nu mijn oren nog suizen…Mijn ouders hebben mij ook geleerd dat ik altijd eerbied moest hebben voor oudere mensen. Zelfs als ze gaan dementeren. “Dan herhaal je gewoon je verhaal en voor de rest doe je er maar een beetje mee heen maar je houd wel altijd respect voor die mensen, ze vinden het zelf ook heel erg dat ze de weg een beetje kwijt zijn”.

Meneer de Kort, daar gaan we.

De vijfde wethouder. Een zaak van een ruim verkozen meerderheid in de raad, zoals u terecht opmerkt. Ook in een coalitie met D66 en PvdA was die er gekomen. Het verhaal van Schokker is dus heel aannemelijk en heeft instemming van het grote gros van de Raaltenaren.

Het herbruikbaar eet- en drinkgerei op de evenementen. Landelijke veiligheidsregels meneer de Kort, Niens kan niks anders behalve de statiegeld alliantie ondertekenen waar u om gevraagd had en hij heeft opgepakt ook al was dat een verhaal voor de bühne. Frank een beetje kenende drinkt hij ook liever bier uit glas dan uit plastic met Stoppelhaene.

Wagenmans en de bomen. Er is geen gemeente in de verre omtrek waar de laatste jaren zoveel groen is aan geplant. Denk alleen al aan de natura 2000 gebieden. Voorbeelden zijn Lierderbroek en Boetelerveld.

Landbouwgif. De  officiële naam is bestrijdingsmiddel. Wagenmans heeft daarvan gezegd landelijke regelgeving te willen volgen, het als gemeente zelf heel moeilijk is omdat te verbieden en voor het geval u het gemist heeft. Recent onderzoek wijst uit dat gezondheid problemen en deze middelen niet aantoonbaar is. Zie: http://www.sallandcentraal.nl/geen-bewijs-voor-verslechtering-gezondheid-door-landbouwpercelen-volgens-onderzoek-rivm

Het imago van de burgemeester: Meneer de Kort. Fotograven inhuren om je zelf op de plaat te laten zetten, wie doet dat nog? Zo ouderwets, wij hebben tegenwoordig allemaal een telefoon met camera. Er is altijd wel iemand die even knippen wil en anders maken we een selfie. Deze opmerking doet meer met uw imago. Wordt nu niet boos, u bent dit waarschijnlijk morgen weer vergeten en ik ben bang dat ik het nog wel eens weer moet herhalen.

 

 

 

Hn

2018-07-09 09:33:00

Verschil tussen Dadema en de Kort: Dadema komt met foto in de krant en respecteert jubilarissen, de Kort komt in de krant zonder foto en zorgt hier helemaal zelf voor zonder enig respect, gelet op zijn taalgebruik. Misschien heefr Raalte nog een wethouder nodig. Een Wethouder voor de Kort-zaken. 

Mooi repliek van Gerlant, met juiste woordkeuzes, een doel dienend.

Leo L.

2018-07-09 13:15:15

V.w.b. het aantal wethouders kan ik wel enigszins het standpunt van dhr. De Kort delen. Het zal te maken hebben met ambtenaren die teveel in de melk te brokkelen willen hebben. In het Raalter Akkoord verwoord met de uitdrukking ,, hoog ambitieniveau van het bestuur''. Dus als er veel, vaak dure, ambtenaren op bestuurlijk niveau aktief zijn en de gemeenteraad is in staat om hierop democratisch te corrigeren, kan men m.i. toe met minder wethouders. Met het aantal wethouders wat nu beoogd wordt, is het financieel gezien een dubbele en grote last voor de gemeente. Dus of minder dure leidinggevenden in het ambtelijke apparaat of minder wethouders. Een zaak voor de gemeenteraad. Ik vrees dat het wat dit betreft stil zal blijven. Wat betreft de overige zaken die dhr De Kort aankaaart dienen deze op landelijk of provinciaal niveau geregeld te worden. Voor dhr De Kort is de wereld niet groter dan de gemeente Raalte. 

Hans de Kort

2018-07-09 15:10:04

Voor de geïnteresseerde lezer/lezeres,

In het toch al niet al te grote Boetelerveld is recentelijk 20 hectare bos (zou aanvankelijk 40 ha zijn, zie http://www.sallandcentraal.nl/lto-naar-raad-van-state-om-boetelerveld) gekapt.

In Lierderholthuis moesten om merkwaardige en onnavolgbare redenen een hele rij volgroeide eiken tegen de vlakte. Daartegen zijn vele bewoners tevergeefs te hoop gelopen, maar de eiken werden tóch geveld, zie ook http://www.sallandcentraal.nl/salland-centraal/politiek/raalte-regio/lierderholthuis/actie-voor-behoud-eiken-lierderholthuisweg. Het zijn eenvoudig te verifiëren feiten. 

Dat landelijk om veiligheidsredenen het invoeren van herbruikbaar eet- en drinkgerei niet mogelijk zou zijn, is vanzelfsprekend flauwe kul en behoeft dan ook geen nadere toelichting.

Wat landbouwgif betreft: je kunt dat wel eufemistisch een bestrijdingsmiddel noemen, het blijft toch vergif. Wagenmans weigert het gebruik van gif middels voorwaarden bij het bestemmingsplan te reguleren en beroept zich daarbij op een uitspraak van een bestuursrechter die desbetreffende voorwaarden in een andere gemeente heeft opgeschort. Deze rechter deed dit echter omdat het desbetreffende gemeentebestuur de noodzaak van de beperkende voorwaarden onvoldoende had onderbouwd. Wagenmans kan dus wel degelijk het gebruik van landbouwgif aan vooraarden binden. Als hij dit, en dat moet voor een goed bestuurder toch mogelijk zijn, maar voldoende onderbouwd. Maar daaraan heeft hij, als schijnbare belangenbehartiger van de agrarische sector, geen enkele behoefte.

Ik heb het voordeel dat ik het meeste morgen alweer vergeten zou kunnen  zijn.

Erik Groen

2018-07-09 16:31:26

"Dat landelijk om veiligheidsredenen het invoeren van herbruikbaar eet- en drinkgerei niet mogelijk zou zijn, is vanzelfsprekend flauwe kul en behoeft dan ook geen nadere toelichting."

Waarschijnlijk ben ik te dom om dit te begrijpen, dus ik heb die toelichting wel nodig, of weet u het mischien ook niet helemaal.....?

Waarom moet Raalte voorop lopen met betrekking tot bestrijdingsmiddelen? In de praktijk blijkt gedoceerd gebruik minder schadelijk te zijn dan bijvoorbeeld intensief ploegen.
Denk dat de meeste Raaltenaren toch iets te nuchter zijn om achter de dromen van bv Groen Links aan te lopen. Dat blijkt ook wel uit de stembus uitslag.

Maar wederom ik zal wel te dom zijn om het goed te begrijpen.

Rob Poelman

2018-07-09 19:02:49

14 juli 2017 jl. plaatste Salland Centraal mijn opiniestukje. Ik haal het maar weer eens van stal. Lijkt mij nog steeds actueel. In ieder geval heeft bestuurlijk Raalte voldoende kwantiteit, dat staat vast. Hopelijk volgt er kwaliteit. Succes ermee!

Opinie: Het vierde wethouderschap14-7-2017 om 13:00

Raalte heeft maar liefst vier wethouders. OK, niet helemaal het zijn er 3,7 want eentje werkt niet full time. Vier wethouders is veel voor een relatief kleine gemeente zoals de onze. Nu gaat ons College van B&W en de gemeenteraad nogal prat op het initiatief genaamd de raad gaat op pad. De politici verlaten de raadszaal, bezoeken alle kernen en aldaar krijgen ‘pitchers’, lees participerende burgers, 120 seconden spreektijd om een idee (in bestuurlijke vernieuwingstaal ‘pitch’) te komen voorstellen.

Ik heb zelf tweemaal ‘gepitched’ tijdens de raad gaat op pad en als ik na 105 seconden ‘pitchen’ bij de crux was aangekomen stond de burgervader mij aan te moedigen om af te ronden want volgens zijn stopwatch had ik nog vijftien seconden ‘pitch’ tijd waarvan er dan weer vijf seconden verloren gingen door de fanatieke aanmoedigingen van ons eerste burger. Met wat geluk gaan de politici dan wat ‘pitches’ tot uitvoering brengen mits deze voldoen aan hun verwachtingen. Dit fenomeen noemt politiek Raalte bestuurlijke vernieuwing.
Maar wat vernieuwend zou zijn is om participerende burgers een echte stem te geven. Een bestuurlijke stem in de vorm van een virtueel vierde wethouderschap. Immers de participatie in Raalte beschikt over een goede en inventieve denkkracht en draagt constructieve en uitvoerbare ideeën aan. De vierde virtuele wethouder dient uiteraard net zoveel spreektijd en mandaat te krijgen als onze fysieke wethouders. En dat is heel wat meer dan 120 seconden! Voordeel zou tevens zijn dat er nog maar 2,7 wethouders op de loonlijst hoeven te staan.
Goed, het is maar een ‘pitch’ maar ik hoop op voorstellen voor bestuurlijke vernieuwingen in de diverse verkiezingsprogramma’s van de lokale politiek. Welke politieke partijen maken de Raalter burger lijsttrekker en bieden kansen op zeggen- en het vierde wethouderschap voor ons allemaal en nemen de door diezelfde politiek Raalte zo gewenste burgerparticipatie serieus?

Uitgelicht


Meest gelezen

Columns en vaste rubrieken

112

Sport

Uit

Digikrant
Agenda

Weer